Poliklinika Bor, příspěvková organizace

Přimdská 501, 348 02 Bor

 

zastoupená: Bc. Janou Petríkovou, ředitelkou organizace

vyhlašuje

v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO

v oboru

všeobecné praktické lékařství - 1 místo

Uchazeči o rezidenční místo jsou povinni podat v 1 vyhotovení následují doklady:

 1. přihlášku do výběrového řízení na místo rezidenta
 2. osobní dotazník (strana 1 a 2)
 3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší třech měsíců (nedokládají zaměstnanci Polikliniky Bor)
 4. výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci Polikliniky Bor)
 5. neověřenou kopii dokladu potvrzují získání odborné způsobilosti
 6. neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 7. potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

Lhůta a místo pro podání přihlášek:

Termín pro podání přihlášek je od 20. 6. 2023 do 13. 7. 2023 včetně; doručení poštou nebo osobně. 

Místo podání – adresa

Poštou na adresu: Poliklinika Bor, Přimdská 501, 348 02 Bor

Osobně: recepce Polikliniky Bor, pondělí–čtvrtek od 7:00 – 16:00 hod. v pátek od 7:00 -15:00 hodin, obálka s přihláškou musí být označena nápisem „Výběrové řízení na rezidenční místo“  

Kritéria pro hodnocení uchazečů

 1. odborná způsobilost
 2. zdravotní způsobilost
 3. bezúhonnost
 4. motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru a do dotačního programu
 5. dosavadní odborná praxe uchazeče

Způsob hodnocení uchazečů:

Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených u lékařů zák. č. 95/2004 Sb., bude přihláška z výběrového řízení vyřazena. Ostatní kritéria budou hodnocena takto:

 1. motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru a do dotačního programu – váha 60 %
 2. dosavadní odborná praxe uchazeče – váha kritéria 40 %

 

K případným následným osobním pohovorům budou účastníci hodnotící komisí vyzváni elektronicky.

Výběrové řízení je ukončeno výběrem rezidenta. Uchazečům bude písemně oznámen výsledek výběrového řízení nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne ukončení výběrového řízení. 

 

Kontakt v případě dotazů tel. č.  374704114, pourova.poliklinika@tamail.cz

 

V Boru dne 19. 6. 2023

 

Jana Pourová

Referent PAM Polikliniky Bor

Příloha ke stažení: 

       Priloha-1-Vyhlaska-c.-186_2009-Sb.pdf (mzcr.cz)

Priloha-3-Prihlaska (4).xlsx

Priloha-4-Osobni-dotaznik (3).xlsx

 

Panel nástrojů pro slabozraké
Vytvořeno na Webmium.cz | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů