Spolupráce se SŠ

Partnerství se Střední školou BorPoliklinika Bor

Kvalifikovaný mladý odborník, aneb vyšším stupněm modernizace odborného výcviku k lepšímu uplatnění.


V červnu 2014 Poliklinika Bor uzavřela se Střední školou, Bor, Plzeňská 231 "Smlouvu o partnerství" k projektu:

Kvalifikovaný mladý odborník, aneb vyšším stupněm modernizace odborného výcviku k lepšímu uplatnění

  • Prioritní osa: 14.2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí
  • Oblast podpory:14.2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyšších odborného školství
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.4.00/34.03184

EU​​


Tento projekt s názvem Kvalifikovaný mladý odborník, aneb vyšším stupněm modernizace odborného výcviku k lepšímu uplatnění CZ.1.14/2.4.00/34.03184 je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj:

  • Prioritní osa: 14.2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí
  • Oblast podpory: 14.2.4 – Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Hlavním cílem projektu je modernizace učeben odborného výcviku pro obory Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů novým technickým vybavením a pořízením zemědělského stroje, tzn. traktoru vč. přívěsu. Cílem projektu je také podpora oboru Kuchař- číšník. SŠ Bor od nového školního roku 2015/2016 zahájila výuku tohoto oboru rozšířenou o základy cukrářské a jemné pekařské výroby, proto bylo jejím cílem i cílem projektu pořídit zařízení pro cukrářskou a pekařskou výrobu do nově připravované učebny.

Specifickým cílem projektu je vytvoření takových podmínek v odborných pracovištích SŠ Bor, které povedou k vyšší efektivitě výuky, k motivaci žáků k setrvání ve studiu podpořených učebních oborů, k rozvoji jejich informační gramotnosti, ke zvýšení kvalifikace učitelů odborného výcviku a k podpoře jejich práce v rámci praktické výuky odborných předmětů.

Projekt má také za cíl uspokojit poptávku místních firem po kvalifikovaných absolventech učebních oborů.
Projekt má bezprostřední vazbu a společně vytváří synergii s projektem Modernizace výuky odborného výcviku (CZ.1.14/2.4.00/19.02590), který byl financován z ROP NUTS II JZ, OP: 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství v roce 2012/2013. Projektem došlo k modernizaci svářečské učebny a pořízení nového vybavení.

Modernizací technického vybavení došlo k propojení teoretické výuky a odborného výcviku a k přiblížení co nejvíce reálných podmínkám. Snahou školy je v tomto směru pokračovat a modernizovat odborná pracoviště a výukové pomůcky tak, aby žáci byli co nejlépe připraveni na reálné prostředí na trhu práce.

SŠ Bor se nezaměřuje pouze na technické obory, ale je v jejím zájmu také rozvíjet gastronomický obor Kuchař - číšník a potažmo podporovat rozvoj a reagovat na vývoj gastronomických služeb a cestovního ruchu v regionu. Díky tomuto zaměření lze říci, že projekt má také vazbu na realizovaný projekt Podpora dalšího vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a sociální péče v Plzeňském kraji (CZ.1.07/3.2.02/04.0045), který byl podpořený z OP VK, a ve kterém SŠ Bor působila jako partner s finančním příspěvkem. Škola díky tomuto projektu získala nové výukové pomůcky a zkušenosti, které přispějí k rozvoji tohoto oboru a které jsou vhodným doplněním nové odborné učebny vybavené z projektu CZ.1.14/2.4.00/34.03184 moderními stroji a přístroji pro výuku výroby cukrářských a pekařských výrobků, které pak prezentuje při místních akcích.


Poliklinika Bor umožnuje žákům SŠ Bor prezentaci cukrářských a pekařských výrobků na pořádaných akcích polikliniky. Poliklinika Bor se  účastní pravidelných konzultací se zástupci školy k harmonogramu akcí.

Panel nástrojů pro slabozraké
Vytvořeno na Webmium.cz | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů